RODO w kadrach

 

W związku z nowym, unijnym Rozporządzeniem RODO przy zatrudnianiu pracowników firma musi spełnić pewne wymogi. Jakie dokumenty musi podpisać pracownik, aby pracodawca mógł przetwarzać jego dane osobowe? Sprawdź.

Pozyskanie zgód przy zatrudnianiu

 

W odniesieniu do własnych pracowników, których dane w celu zatrudnienia i wypłaty wynagrodzeń pozyskuje pracodawca, musi on spełnić te same wymagania, co wobec innych osób, których dane przetwarza. Co zatem w temacie „Kadry a ustawa o ochronie danych osobowych”?

Wymogiem stawianym pracodawcy jest pozyskanie od pracowników zgód na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu. Zgoda taka powinna mieć formę pisemną, aby pracodawca w razie kontroli UODO był w stanie wykazać, że osoba przez niego zatrudniona została jasno i zrozumiale poinformowana o przysługujących jej prawach i dobrowolnie wyraziła zgodę na przetwarzanie.

 

Informacje administratora danych

 

Pozyskaniu zgód od osób, których dane pracodawca zamierza przetwarzać powinno towarzyszyć udzielenie (najlepiej również pisemnie) następujących informacji:

 

  • tożsamość i dane kontaktowe administratora danych oraz jego przedstawiciela,

  • tożsamość i dane kontaktowe inspektora ochrony danych,

  • cele przetwarzania danych (np. zatrudnienie, wypłata wynagrodzeń) oraz podstawę prawną przetwarzania danych (wymienioną w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO),

  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,

  • informacje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

  • informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody),

  • informacje o prawie wniesienia skargi do UODO,

  • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są konsekwencje nie podania danych,

  • informacje o profilowaniu (zautomatyzowanym przetwarzaniu).

 

Pełny wykaz wymaganych informacji zawiera art. 13 Rozporządzenia RODO, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

Comments are closed.